Szarvasgomba - NEFAG Zrt.

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató weboldalról

1. Adatkezelő

Adatkezelő megnevezése: Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adatkezelő rövidített neve: NEFAG Zrt.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 16-10-001563
Adatkezelő adószáma: 11266369-2-16
Adatkezelő székhelye: 5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71.
Adatkezelő e-elérhetősége: nefag@nefag.hu
Adatkezelő képviselője: Dégi Zoltán Géza vezérigazgató
   
Adatvédelmi tisztviselő: Horváthné Tóta Renáta
E-mail cím: adatvedelem@nefag.hu
Telefonszám: 06/20-559-8763

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018 november 9 -jétől visszavonásig tart és folyamatosan aktualizálásra kerül.

Mint a www.szarvasgomba.nefag.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a NEFAG Zrt. (a továbbiakban úgyis, mint Társaság) tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató a NEFAG Zrt. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a NEFAG Zrt. által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A NEFAG Zrt. kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A NEFAG Zrt. személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy különleges esetben törvényi előírás alapján kezel.

Jelen tájékoztató célja, hogy a NEFAG Zrt. az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

A NEFAG Zrt. szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek.

A NEFAG Zrt. mindenkori vezető tisztségviselője a NEFAG Zrt. sajátosságainak figyelembevételével határozta meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat és hatásköröket és jelölte ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A NEFAG Zrt. munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a NEFAG Zrt. feltüntetett elérhetőségein.

A NEFAG Zrt. a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. Az adatkezelő az Infotv. 14. §-ban meghatározott jogok érvényesülésével kapcsolatban az e törvényben meghatározott feladatait – a 15. § (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – ingyenesen látja el. A NEFAG Zrt. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. NEFAG Zrt. mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a NEFAG Zrt. adatkezelési eljárásával, kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

 

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu

 

4. A NEFAG Zrt. honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:

5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71.

4.1. A honlap adatkezelése

Ezen honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon, szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető ki.

A Társaság a honlapokon webanalitikai folyamatokat végez. Az analitika „sütiket” (cookies) helyez el a felhasználó számítógépén, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Társaság azonban nem kapcsolja össze más adatokkal.

A honlapokon lehetősége van a látogatónak a Társasággal történő kapcsolatfelvételre, véleményének a Társasággal való megismertetésére. Mivel ezek azonban mind önálló adatkezelési célnak minősülnek, ezért azokat a Társaság külön kezeli.

4.2. Kapcsolatfelvétel a NEFAG Zrt.‐vel

A Társaság nem biztosít lehetőséget arra, hogy az általa üzemeltetett honlapokon keresztül a látogató felvegye a Társasággal a kapcsolatot, így személyes adatkezelési folyamat ebben a formában nem valósul meg.

5. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. és az Európai Parlament és a Tanács

(EU) 2016/679 rendelete (GDPR) szabályai az irányadóak.